Zapytanie ofertowe - usługa transportowa (przewóz osób) na dwie jednodniowe wycieczki dla potrzeb realizacji projektu pn.: „Aktywnie w gminie Prabuty” przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prabutach

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
10 sierpnia 2021

Znak sprawy: ZP.261.25.2021.EFS

ZAPYTANIE OFERTOWE
Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaprasza do składania ofert na usługę
transportu (przewóz osób) na dwie jednodniowe wycieczki dla potrzeb realizacji projektu pn.: „Aktywnie
w gminie Prabuty” przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prabutach

I. Informacje o Zamawiającym:
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prabutach
ul. Łąkowa 24, 82-550 Prabuty
Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami:
Katarzyna Krasińska, e-mail: zamowienia@mgops.prabuty.pl
II. Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z procedurą rozeznania rynku wynikającą z Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

III. Udział środków europejskich:
1. Zamówienie realizowane jest z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
2. Umowa Nr RPPM.06.02.02-22-0002/20-00 o dofinansowanie Projektu pn.: „Aktywnie w Gminie
Prabuty”, Oś priorytetowa 6 Integracja, Działanie 6.2. Usługi społeczne, Poddziałanie 6.2.2. Rozwój usług
społecznych.
IV. Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa transportu (przewóz osób) na dwie jednodniowe wycieczki dla
potrzeb realizacji projektu pn.: „Aktywnie w gminie Prabuty” przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Prabutach, w tym:
2. I wycieczka: Krynica Morska
a) Termin wycieczki: 26.08.2021 r. (czwartek)
b) Liczba uczestników: 54 osoby (osoby dorosłe)
c) Trasa wyjazdu: Prabuty (MGOPS, ul. Łąkowa 24) – Krynica Morska (ul. Bojerowców 4 w Krynicy Morskiej – Prabuty (MGOPS, ul. Łąkowa 24)
d) Liczba kilometrów: 210 km (Prabuty – Krynica Morska – Prabuty)
e) Czas wyjazdy: godz. 8:00
f) Czas powrotu: godz. 17:00
3. II wycieczka: Centrum Hevelianum w Gdańsku, ul. Gradowa 6
a) Termin wycieczki: 27.08.2021 r. (piątek)
a) Liczba uczestników: 54 osoby (dzieci w wieku od 9 do 15 lat + opiekunowie)
b) Trasa wyjazdu: Prabuty (MGOPS, ul. Łąkowa 24) – Gdańsk (Centrum Hevelianum w Gdańsku, ul. Gradowa 6) – Pruszcz Gdański (Restauracja u Jakuba, ul. Wojska Polskiego 9) – Prabuty (MGOPS,
ul. Łąkowa 24)
c) Liczba kilometrów: 240 km (Prabuty – Gdańsk – Pruszcz Gdański – Prabuty)
d) Czas wyjazdy: godz. 7:00
e) Czas powrotu: godz. 16:00
4. Warunki realizacji zamówienia i wymagania dla pojazdu:
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
a) rok produkcji autokaru nie może być wcześniejszy niż 2011.
b) autokar musi być dostosowany do przewozu osób, sprawny technicznie, zapewniający 54 miejsc siedzących dla uczestników wycieczek,
c) autokar musi być wyposażony w fabryczną klimatyzację, nagłośnienie i wygodne fotele (podwyższone zagłówki)
d) autokar musi posiadać aktualne okresowe badania techniczne oraz aktualne polisy OC i NNW,
e) na pokładzie każdego autokaru realizującego zadania musi znajdować się wyposażona apteczka oraz gaśnica o aktualnym terminie przydatności do użycia.
V. Zamawiający zastrzega sobie prawo poinformowania Inspekcji Transportu Drogowego w razie stwierdzenia zastrzeżeń co do stanu technicznego pojazdów Wykonawcy. Jeżeli w wyniku
przeprowadzonej kontroli pojazd nie będzie mógł uczestniczyć w ruchu, Wykonawca zobowiązany jest podstawić niezwłocznie inny pojazd zastępczy, w czasie nie dłuższym niż 60 minut od momentu
telefonicznego zgłoszenia.
VI. Informacje dodatkowe:
1. zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który zaoferuje najkorzystniejszą cenę ofertową brutto
2. cena ofertowa brutto zostanie obliczona na podstawie ceny jednostkowej brutto za 1 km oraz planowanej liczby kilometrów, dla każdej wycieczki
3. cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w szczególności:
koszty wynajmu autokaru wraz z kierowcą, koszty opłat parkingowych i drogowych, koszt paliwa, ubezpieczeń, dojazdu na miejsce rozpoczęcia realizacji usługi oraz powrotu do bazy po zakończonej realizacji.
4. wykonawca otrzyma wynagrodzenie po wykonaniu przedmiotu zamówienia, przelewem w terminie do 14 dni licząc od daty wpływu prawidłowo wystawionego faktury.
VII. Kryteria oceny ofert:
Kryterium oceny ofert: Najniższa cena
VIII. Miejsce, termin i forma składania ofert:
1. Ofertę należy złożyć według Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego. Wykonawca zobowiązany jest do podania cen jednostkowych (brutto) oraz do wyliczenia ceny łącznej za cały przedmiot zamówienia (brutto), zgodnie z treścią formularza ofertowego, o którym mowa powyżej.
2. Wartość cenową należy podać w złotych polskich.
3. Oferta winna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.
4. Ofertę należy:
4.1. przesłać skan oferty (w formacie pdf) na adres e-mailowy: zamowienia@mgops.prabuty.pl
lub
4.2. złożyć osobiście lub listownie w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Prabutach, ul. Łąkowa 24, 82-550 Prabuty z dopiskiem na kopercie: Oferta na usługę transportu (przewóz osób) na
wycieczki dla potrzeb realizacji projektu „Aktywnie w gminie Prabuty”,
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13.08.2021 r. do godz. 12:00.
IX. Wyjaśnienia dotyczące treści zapytania ofertowego:
1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego, przesyłając zapytanie na adres e-mailowy: zamowienia@mgops.prabuty.pl.
2. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert.
3. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, bez ujawniania źródła zapytania, Zamawiający przekaże
Wykonawcom poprzez publikację na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
X. Podstawy odrzucenia oferty:
Oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu w przypadku gdy jej treść nie odpowiada treści Zapytania ofertowego lub została złożona po wyznaczonym terminie na składanie ofert.
XI. Wybór oferty:
1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania i przesłana drogą mailową do Wykonawców, którzy złożyli oferty.
2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie podpisze umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiający będzie uprawniony do wyboru oferty najkorzystniejszej spośród
pozostałych ofert.
3. Jeżeli w postępowaniu nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający Wezwie Wykonawców, którzy złożyli oferty, do
złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Oferty dodatkowe, nie będą mogły przedstawiać cen wyższych niż zaproponowane w złożonych ofertach.
XII. Unieważnienie postępowania:
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny, na każdym
etapie postępowania, od jego wszczęcia do zawarcia umowy.
2. Informację o unieważnieniu postępowania zamawiający zamieści na stronie internetowej prowadzonego
postępowania i wyśle drogą mailową do Wykonawców, którzy złożyli oferty.
XI. Obowiązki informacyjne wynikające z RODO:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej RODO, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prabutach, ul. Łąkowa 24, 82-550 Prabuty, tel. 55 261 71 14, e-mail: sekretariat@mgops.prabuty.pl
2. Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej: a.duch@mgops.prabuty.pl lub listownie na adres: Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prabutach, ul. Łąkowa 24, 82-550 Prabuty.
3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO lub przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e RODO w celu związanym z postępowaniem na usługę transportu (przewóz osób) na dwie jednodniowe wycieczki dla potrzeb realizacji projektu pn.: „Aktywnie w gminie Prabuty” przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prabutach realizowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 - umowa nr RPPM.06.02.02-22-0002/20-00 o dofinansowanie Projektu pn.: „Aktywnie w Gminie Prabuty”, Oś priorytetowa 6 Integracja, Działanie 6.2. Usługi społeczne, Poddziałenie 6.2.2. Rozwój usług społecznych.
4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w celu wskazanym powyżej Pani/Pana dane mogą być udostępnione innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:
1) podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
2) organy ochrony prawnej (m.in. sądy, organy ścigania, inne podmioty publiczne) w związku z prowadzonym postępowaniem, Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Strona 4
3) podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,
4) pracownicy, którzy są upoważnieni do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są zgodnie z RODO oraz powszechnymi i szczególnymi przepisami prawa obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej i nie są przekazywane poza Unię Europejską.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego powyżej celu przetwarzania, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
7. Przysługuje Pani/Panu, w stosunku do przetwarzanych przez nas danych osobowych, prawo do: dostępu do danych osobowych, sprostowania danych osobowych, usunięcia danych osobowych, ograniczenia lub
rozszerzenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych osobowych.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe i jest warunkiem realizacji obowiązków ustawowych przez Administratora.
9. Jeżeli Pani/Pan uzna, że przetwarzanie Pani/Pana danych jest nieprawidłowe przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej w rozumieniu art. 4 pkt. 26 RODO.
11. Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.
XVI. Załączniki do Zapytania ofertowego:
1. Załącznik nr 1 do Zaproszenia do złożenia ofert – Formularz ofertowy
Zatwierdził: Kierownik Miejsko – Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Prabutach
Wanda Angielska – Koniszewska

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:M-GOPS Prabuty
Data utworzenia:2021-08-10
Data publikacji:2021-08-10
Osoba sporządzająca dokument:Wanda Angielska - Koniszewska
Osoba wprowadzająca dokument:Daniel Szczepański
Liczba odwiedzin:380