Zadania GKRPA w Prabutach

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Do zadań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Prabutach w szczególności należy:

I. Opiniowanie projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Prabuty.

II. Rozpatrywanie spraw związanych z wprowadzaniem w życie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Prabuty.  

III.  Inicjowanie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, innych uzależnień, w tym narkomanii oraz przemocy w rodzinie w zakresie m.in.:
    a) zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i ich rodzin, osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu, innych substancji, w tym narkotyków, oraz przemocą,
    b) udzielania rodzinom, w których występują problemy uzależnień i przemocy pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,
    c) profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień i przemocy, w szczególności wobec dzieci i młodzieży.

IV. Rozpatrywanie zawiadomień osób i instytucji o przypadkach uzasadniających wszczęcie postępowania o zastosowaniu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu.
   
V. Prowadzenie postępowania w stosunku do osób nadużywających alkoholu:
    a) kierowanie na badanie przez biegłych w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego,
    b) wnioskowanie do sądu o zarządzenie poddania się badaniu osoby w przypadku braku opinii biegłego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.
    Prowadzenie postępowania w stosunku do osób uzależnionych od alkoholu:
    a) kierowanie do sądu wniosków o wszczęcie postępowania o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu,
    b) wnioskowanie do sądu o ustanowienie kuratora na czas trwania tego leczenia.
   
VI. Opiniowanie wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w zakresie zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami Rady Miejskiej.
 
VII. Dokonywanie kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Prabuty na podstawie upoważnienia wydanego przez Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty.
   
VIII. Współdziałanie z organami gminy, instytucjami, zakładami pracy, osobami fizycznymi, stowarzyszeniami oraz organizacjami społecznymi w zakresie promocji trzeźwego stylu życia  i wartości abstynenckiej oraz rozwiązywania problemów uzależnień i przemocy.


Ponadto Komisja może wydawać opinie w sprawie projektów dotyczących:

1. Liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Prabuty.
2. Zasad usytuowania na terenie Miasta i Gminy Prabuty miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
3. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Prabuty.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:M-GOPS Prabuty
Data utworzenia:2020-02-28
Data publikacji:2020-02-28
Osoba sporządzająca dokument:Daniel Szczepański
Osoba wprowadzająca dokument:Daniel Szczepański
Liczba odwiedzin:483