Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Informacja o wynikach naboru - Kierownik Klubu Seniora OAZA

Kierownik M-GOPS Prabuty w załączeniu przekazuje informację o wynikach konkursu na stanowisko- Kierownik Klubu Seniora "OAZA".

16 czerwca 2021
Czytaj więcej o: Informacja o wynikach naboru - Kierownik Klubu Seniora OAZA

Zapytanie ofertowe- Młodszy wychowawca w Centralnej Kuźni Młodych w Trumiejkach, II

Prabuty,15.06.2021 r.

Nr sprawy: ZP.261.24.2021

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

na realizację zamówienia wyłączonego z obowiązku stosowania ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 tejże ustawy, przeprowadzane w oparciu o § 5 Regulaminu udzielania zamówień publicznych przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prabutach na dostawy, usługi i roboty budowlane, których wartość nie przekracza kwoty 130 000 zł

Zapraszam do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na

MŁODSZEGO WYCHOWAWCĘ W PLACÓWCE WSPARCIA DZIENNEGO

CENTRALNA KUŹNIA MŁODYCH” W TRUMIEJKACH

 

I. Dane zamawiającego:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prabutach

ul. Łąkowa 24, 82-550 Prabuty

www.mgops.prabuty.pl

15 czerwca 2021
Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe- Młodszy wychowawca w Centralnej Kuźni Młodych w Trumiejkach, II

Nabór na stanowisko - Kierownik Klubu Seniora OAZA

KIEROWNIK MIEJSKO GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W PRABUTACH

w ramach realizacji projektu pn. „Aktywnie w Gminie Prabuty”

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE KIEROWNIKA KLUBU SENIORA „OAZA”

 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,
Oś Priorytetowa 6 Integracja,
Działanie 6.2. Usługi Społeczne,
Poddziałanie 6.2.2 Rozwój Usług Społecznych.
Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy składać osobiście lub przesłać na adres: Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Łąkowa 24, 82-550 Prabuty
do dnia 15 czerwca 2021 do godz. 15:00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "Nabór na stanowisko: Kierownik Klub Seniora OAZA".
 
Oferty, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie oraz oferty niekompletne nie będą rozpatrywane.
 
SZCZEGÓŁY w pliku do pobrania.
 
27 maja 2021
Czytaj więcej o: Nabór na stanowisko - Kierownik Klubu Seniora OAZA

Informacja o wynikach naboru na stanowisko - Młodszy wychowawca w Placówce wsparcia dziennego Centralna Kuźnia Młodyc

Kierownik M-GOPS Prabuty w załączeniu przekazuje informację o wynikach konkursu na stanowisko- Młodszy wychowawca w Placówce wsparcia dziennego Centralna Kuźnia Młodych

29 kwietnia 2021
Czytaj więcej o: Informacja o wynikach naboru na stanowisko - Młodszy wychowawca w Placówce wsparcia dziennego Centralna Kuźnia Młodyc

Zapytanie ofertowe- Młodszy wychowawca w Centralnej Kuźni Młodych w Laskowicach

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prabutach zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na MŁODSZEGO WYCHOWAWCĘ W PLACÓWCE WSPARCIA DZIENNEGO „CENTRALNA KUŹNIA MŁODYCH” W LASKOWICACH.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług o charakterze młodszego wychowawcy w placówce wsparcia dziennego pn.„Centralna Kuźnia Młodych” w Laskowicach w wymiarze 6 godzin tygodniowo.

Forma współpracy: umowa zlecenia.

 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

  1. prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych z maksymalnie 15 osobową grupą dzieci,
  2. sprawowanie opieki nad procesem wychowania dzieci w placówce,
  3. czuwanie nad realizowaniem przez dzieci obowiązku szkolnego,
  4. organizowanie zajęć tematycznych,
  5. ponoszenie odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci w pomieszczeniach, podczas zabaw ruchowych na zewnątrz budynku oraz podczas wycieczek,
  6. dbanie o zachowanie tajemnicy służbowej i zawodowej w sprawach dotyczących uczestników, znajdujących się w placówce i ich rodzin,
  7. realizowanie działań placówki wsparcia dziennego zgodnie z założeniami realizowanego projektu,
  8. współpraca z rodzicami, opiekunami dzieci, z placówkami oświatowymi i podmiotami leczniczymi,
  9. informowanie rodziców i opiekunów dziecka o jego postępach, trudnościach i problemach,
  10. prowadzenie ewidencji wychowanków, dziennika zajęć, opracowywanie indywidualnego planu pracy z dzieckiem i rodziną oraz pozostałej dokumentacji dziecka.

 Ofertę należy:

złożyć osobiście lub listownie w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Prabutach, ul. Łąkowa 24, 82-550 Prabuty z dopiskiem na kopercie: Oferta na stanowisko: MŁODSZY WYCHOWAWCA PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO „CENTRALNA KUŹNIA MŁODYCH” W LASKOWICACH.

lub

przesłać skan oferty (w formacie pdf) na adres e-mailowy: sekretariat@mgops.prabuty.pl.

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.04.2021r. do godz. 15:30.

 

Szczegóły zapytania ofertowego dostępne są w poniższym załączniku.

21 kwietnia 2021
Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe- Młodszy wychowawca w Centralnej Kuźni Młodych w Laskowicach