Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prabutach

Stategia Rozwiazywanai Problemów Społecznych

UCHWAŁA NR XXIX / 173 / 2017

RADY MIEJSKIEJ W PRABUTACH

z dnia 25 stycznia 2017 r.

w sprawie: przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Prabuty na lata 2016-2025

 

Na podstawie art.18 ust.2.pkt 15) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst:Dz. U. z 2016r. poz.446 z późn. zmianami) oraz art.17 ust.6pkt 1) w powiązaniu z art. 16b ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (jednolity tekst: Dz. U. z 2016 r. poz.930 z późn. zmianami) Rada Miejska w Prabutach uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Prabuty na lata 2016-2025 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Prabuty.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.


Przewodniczący Rady

Miejskiej w Prabutach

Piotr Andrzej Janiewicz

 

http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/legalact/2017/805/

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:MGOPS Prabuty
Data utworzenia:2023-05-08
Data publikacji:2023-05-08
Osoba sporządzająca dokument:Daniel Szczepański
Osoba wprowadzająca dokument:Daniel Szczepański
Liczba odwiedzin:249