Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prabutach

KOORDYNATOR DS. DOSTĘPNOŚCI

Koordynator do spraw dostępności

Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tj. Dz. U. Z 2020, poz. 1062 ze zm.) Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prabutach Zarządzeniem nr 13/22 z dnia 07 listopada 2022 r wyznaczył Pana Pawła Strzelczyk do pełnienia funkcji Koordynatora do spraw dostępności w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Prabutach.

Zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami do zadań koordynatora do spraw dostępności należy przede wszystkim:

 • wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prabutach;

 • przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działań na rzecz poprawy dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;

 • monitorowanie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 

Dane kontaktowe:

Paweł Strzelczyk

Koordynator do spraw dostępności w Miejsko Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej w Prabutach

tel: 55 261 71 21

email: p.strzelczyk@mgops.prabuty.pl

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

Otoczenie i dojazd:

Dojazd do budynku Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prabutach, w którym mieści się ośrodek jest możliwy bezpośrednio od ulicy Łąkowej oraz od ulicy Warszawskiej.

W bezpośrednim sąsiedztwie obiektu znajdują się trzy parkingi. Dwa parkingi przylegają do budynku Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Łąkowej, nie posiadają wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych. Trzeci parking usytuowany jest przy sklepie „Polo Market” i posiada jedno miejsce dla osób niepełnosprawnych.

Otoczenie i wejście do budynku:

Wejście główne do budynku usytuowane jest od ul. Łąkowej (od strony sklepu Polo Market) oraz od ulicy Warszawskiej (od strony tzw. „chłopka”). Drzwi zewnętrzne otwierane na zewnątrz, prowadzą do korytarza na parterze budynku, gdzie znajdują się dwa pomieszczenia wyznaczone do obsługi osób ze szczególnymi potrzebami. Przy wejściu głównym od ulicy Łąkowej z lewej strony znajduje się podjazd na wózki inwalidzkie i dzwonek w celu udzielenia wsparcia przez pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej dla osób ze szczególnymi potrzebami.


Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo

 • Osoby poruszające się na wózku inwalidzkim mogą wjechać do budynku od strony ulicy Warszawskiej, gdzie zamontowane są drzwi dwuskrzydłowe. W wejściu znajduje się próg o wysokości 1 cm. Drzwi do budynku otwierają się na zewnątrz. Na parterze budynku usytuowane są dwa pomieszczenia przeznaczone do obsługi osób ze szczególnymi potrzebami.

 • Brak dostępu do toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.

Udogodnienia dla osób niesłyszących i niedowidzących

 • Brak udogodnień

Wchodzenie z psem przewodnikiem

 • Dozwolone w całym budynku

Udogodnienia dla osób starszych

 • Na parterze znajduje się przestrzeń do odpoczynku.

Udogodnienia dla rodzin z małymi dziećmi

 • W sali nr 6 znajduje się kącik zabaw dla dzieci. Przy wejściu od strony ulicy Łąkowej znajduje się podjazd umożliwiający wjazd do budynku z wózkiem dziecięcym

Udogodnienia dla niedosłyszących

 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

 • Brak tłumacza polskiego języka migowego

Strona internetowa została zaprojektowany tak, aby był możliwy do obsłużenia dla jak najszerszej grupy użytkowników, niezależnie od używanej technologii, oprogramowania lub posiadanej dysfunkcji.

Zgodność ze standardami:

W3C:

HTML 5

WCAG 2.0 (Podwójne A)

 

Kompatybilność:

Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych Window-Eyes, JAWS czy NVDA. Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy klawiatury jak i myszki.

Wygląd:

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące. Zmiana wielkości czcionki, zmiana kontrastu.

Całość serwisu oparta jest na stylach CSS.

 

Skróty klawiaturowe:

Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności

Plan działania Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prabutach na rzecz poprawy zapewnienia dostępności został opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz dobre praktyki odnoszące się do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, w szczególności:

 • przepisy ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1062)

 • przepisy ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (t.j. Dz.U z 2019 poz.848).

Plan ma na celu wprowadzenie działań zmierzających do stałej poprawy dostępności Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prabutach, jakości świadczonych usług i obsługi klientów Urzędu.

 

Informacja o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej podmiotu

Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1062) każdy, bez konieczności wykazania interesu prawnego lub faktycznego, ma prawo poinformować podmiot publiczny o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej tego podmiotu.

Powyższe zgłoszenie ma charakter wyłącznie informacyjny i może być złożone przez każdą osobę korzystającą z usług publicznych świadczonych przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prabutach.

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej

Zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1062) osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej.

Przedmiotowy wniosek jest wnoszony do podmiotu publicznego, z którego działalnością jest związane żądanie zapewnienia dostępności zawarte we wniosku.

Wniosek o zapewnienie dostępności zawiera:

 1. dane kontaktowe wnioskodawcy;

 2. wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym;

 3. wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą;

 4. wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy.

 

Zapewnienie dostępności, w zakresie określonym we wniosku następuje bez zbędnej zwłoki nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Jeżeli zapewnienie dostępności, w zakresie określonym we wniosku, nie jest możliwe w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, to Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prabutach niezwłocznie powiadamia Wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin zapewnienia dostępności, nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

W przypadku braku możliwości zapewnienia dostępności w zakresie określonym we wniosku Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jest obowiązany zaproponować rozwiązanie alternatywne oraz dołączyć uzasadnienie.

 

Sposób złożenia wniosku o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej:

Wniosek można złożyć w następujący sposób:

 1. przesłać w wersji papierowej na adres:

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prabutach

ul. Łąkowa 24, 82-550 Prabuty

 1. złożyć w wersji papierowej w recepcji Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prabutach, mieszczącym się na parterze budynku Urzędu

 2. przesłać elektronicznie za pośrednictwem EPUAP (www.epuap.gov.pl); skrytka elektroniczna EPUAP: /MGOPS_Prabuty/SkrytkaESP

 3. przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@mgops.prabuty.pl.

 

Tryb odwoławczy:

W przypadku gdy Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prabutach nie zapewnił Wnioskodawcy dostępności do urzędu:

 1. w sposób i w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku (podstawowe załatwienie sprawy), albo

 2. w terminie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku (w terminie wydłużonym), albo

 3. z powodów określonych w zawiadomieniu o braku możliwości zapewnienia dostępności

Wnioskodawca ma prawo do złożenia skargi na brak dostępności do Prezesa Zarządu PFRON.

Wnioskodawcy przysługuje prawo do wniesienia skargi w terminie 30 dni od dnia, w którym upłynął odpowiednio termin, o którym mowa w pkt 1 lub 2, albo od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w pkt 3.

 

Wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848), każdy ma prawo:

 1. złożyć żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej;

 2. złożyć skargę na brak zapewnienia dostępności.

 

Żądanie zapewnienia dostępności powinno zawierać:

 1. dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem;

 2. wskazanie strony internetowej, lub elementu strony internetowej Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prabutach, które mają być dostępne cyfrowo;

 3. wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem;

 4. wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeżeli dotyczy.

 

Termin realizacji:

Zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prabutach następuje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prabutach nie może nastąpić w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem, to Kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prabutach niezwłocznie powiadamia osobę występującą z żądaniem o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin zapewnienia dostępności cyfrowej, jednak nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

W przypadku braku możliwości zapewnienia dostępności cyfrowej zgodnie z żądaniem Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prabutach powiadamia osobę występującą z żądaniem o jej przyczynach i wskazuje alternatywny sposób dostępu do tego elementu wraz z uzasadnieniem.

 

Sposób złożenia żądania o zapewnienie dostępności cyfrowej:

Wniosek można złożyć w następujący sposób:

 1. przesłać w wersji papierowej na adres:

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prabutach

ul. Łąkowa 24, 82-550 Prabuty

 1. złożyć w wersji papierowej w recepcji Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prabutach, mieszczącym się na parterze budynku Urzędu

 2. przesłać elektronicznie za pośrednictwem EPUAP (www.epuap.gov.pl); skrytka elektroniczna EPUAP: /MGOPS_Prabuty/SkrytkaESP

 3. przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@mgops.prabuty.pl.

 

Tryb odwoławczy

W przypadku gdy:

 1. Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej odmówi zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub wskazanego elementu strony internetowej Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prabutach, wskazanych w żądaniu, albo

 2. osoba występująca z żądaniem odmówi skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:MGOPS Prabuty
Data utworzenia:2022-11-07
Data publikacji:2022-11-07
Osoba sporządzająca dokument:Wanda Angielska - Koniszewska
Osoba wprowadzająca dokument:Daniel Szczepański
Liczba odwiedzin:440