Jesteś tutaj: Start / Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zaproszenie do składania ofert-Trumiejki

2021-11-29

M-GOPS Prabuty zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na MŁODSZEGO WYCHOWAWCĘ W PLACÓWCE WSPARCIA DZIENNEGO "CENTRALNA KUŹNIA MŁODYCH" W TRUMIEJKACH.

Szczegóły w załączniku.

Zapytania ofertowego na usługę transportu (przewóz osób) na dwie jednodniowe wycieczki dla potrzeb realizacji projektu pn.: „Aktywnie w gminie Prabuty” przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prabutach

2021-10-18

ZP.261.26.2021.EFS

ZAPYTANIE OFERTOWE

Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaprasza do składania ofert na usługę
transportu (przewóz osób) na dwie jednodniowe wycieczki dla potrzeb realizacji projektu pn.: „Aktywnie
w gminie Prabuty” przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prabutach

I. Informacje o Zamawiającym:
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prabutach
ul. Łąkowa 24, 82-550 Prabuty
Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami:
Katarzyna Krasińska, e-mail: zamowienia@mgops.prabuty.pl
II. Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z procedurą rozeznania rynku wynikającą z Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
III. Udział środków europejskich:
1. Zamówienie realizowane jest z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
2. Umowa Nr RPPM.06.02.02-22-0002/20-00 o dofinansowanie Projektu pn.: „Aktywnie w Gminie Prabuty”, Oś priorytetowa 6 Integracja, Działanie 6.2. Usługi społeczne, Poddziałanie 6.2.2. Rozwój usług
społecznych.
IV. Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa transportu (przewóz osób) na dwie jednodniowe wycieczki dla potrzeb realizacji projektu pn.: „Aktywnie w gminie Prabuty” przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Prabutach, w tym:

2. I wycieczka: Gdynia, Akwarium Gdyńskie MIR – PIB, al. Jana Pawła II 1, 81-345 Gdynia
a) Termin wycieczki: 04.11.2021 r. (czwartek)
b) Liczba uczestników: 54 osoby (dzieci w wieku od 9 do 15 lat + opiekunowie)
c) Trasa wyjazdu: Prabuty (MGOPS, ul. Łąkowa 24) – Gdynia (Gdyńskie Akwarium, al. Jana Pawła II 1) – Prabuty (MGOPS, ul. Łąkowa 24)
d) Liczba kilometrów: 296 km (Prabuty – Gdynia – Prabuty)
e) Czas wyjazdy: godz. 7:30
f) Czas powrotu: godz. 17:00
3. II wycieczka: Jeleń Resort Spa, Jeleń 66D, 83-123 Jeleń
a) Termin wycieczki: 09.11.2021 r. (wtorek)
a) Liczba uczestników: 54 osoby (osoby dorosłe)
b) Trasa wyjazdu: Prabuty (MGOPS, ul. Łąkowa 24) – Jeleń (Jeleń Resort Spa) – Prabuty (MGOPS, ul. Łąkowa 24)
c) Liczba kilometrów: 72 km (Prabuty – Jeleń – Prabuty)
d) Czas wyjazdy: godz. 9:00
e) Czas powrotu: godz. 16:00

POZOSTAŁE INFORMACJE W ZAŁĄCZNIKACH

Zapytanie ofertowe - usługa transportowa (przewóz osób) na dwie jednodniowe wycieczki dla potrzeb realizacji projektu pn.: „Aktywnie w gminie Prabuty” przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prabutach

2021-08-10

Znak sprawy: ZP.261.25.2021.EFS

ZAPYTANIE OFERTOWE
Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaprasza do składania ofert na usługę
transportu (przewóz osób) na dwie jednodniowe wycieczki dla potrzeb realizacji projektu pn.: „Aktywnie
w gminie Prabuty” przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prabutach

I. Informacje o Zamawiającym:
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prabutach
ul. Łąkowa 24, 82-550 Prabuty
Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami:
Katarzyna Krasińska, e-mail: zamowienia@mgops.prabuty.pl
II. Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z procedurą rozeznania rynku wynikającą z Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe - usługa transportowa (przewóz osób) na dwie jednodniowe wycieczki dla potrzeb realizacji projektu pn.: „Aktywnie w gminie Prabuty” przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prabutach

Zapytanie ofertowe- Młodszy wychowawca w Centralnej Kuźni Młodych w Trumiejkach, II

2021-06-15

Prabuty,15.06.2021 r.

Nr sprawy: ZP.261.24.2021

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

na realizację zamówienia wyłączonego z obowiązku stosowania ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 tejże ustawy, przeprowadzane w oparciu o § 5 Regulaminu udzielania zamówień publicznych przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prabutach na dostawy, usługi i roboty budowlane, których wartość nie przekracza kwoty 130 000 zł

Zapraszam do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na

MŁODSZEGO WYCHOWAWCĘ W PLACÓWCE WSPARCIA DZIENNEGO

CENTRALNA KUŹNIA MŁODYCH” W TRUMIEJKACH

 

I. Dane zamawiającego:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prabutach

ul. Łąkowa 24, 82-550 Prabuty

www.mgops.prabuty.pl

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe- Młodszy wychowawca w Centralnej Kuźni Młodych w Trumiejkach, II

Zapytanie ofertowe- Młodszy wychowawca w Centralnej Kuźni Młodych w Laskowicach

2021-04-21

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prabutach zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na MŁODSZEGO WYCHOWAWCĘ W PLACÓWCE WSPARCIA DZIENNEGO „CENTRALNA KUŹNIA MŁODYCH” W LASKOWICACH.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług o charakterze młodszego wychowawcy w placówce wsparcia dziennego pn.„Centralna Kuźnia Młodych” w Laskowicach w wymiarze 6 godzin tygodniowo.

Forma współpracy: umowa zlecenia.

 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

 1. prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych z maksymalnie 15 osobową grupą dzieci,
 2. sprawowanie opieki nad procesem wychowania dzieci w placówce,
 3. czuwanie nad realizowaniem przez dzieci obowiązku szkolnego,
 4. organizowanie zajęć tematycznych,
 5. ponoszenie odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci w pomieszczeniach, podczas zabaw ruchowych na zewnątrz budynku oraz podczas wycieczek,
 6. dbanie o zachowanie tajemnicy służbowej i zawodowej w sprawach dotyczących uczestników, znajdujących się w placówce i ich rodzin,
 7. realizowanie działań placówki wsparcia dziennego zgodnie z założeniami realizowanego projektu,
 8. współpraca z rodzicami, opiekunami dzieci, z placówkami oświatowymi i podmiotami leczniczymi,
 9. informowanie rodziców i opiekunów dziecka o jego postępach, trudnościach i problemach,
 10. prowadzenie ewidencji wychowanków, dziennika zajęć, opracowywanie indywidualnego planu pracy z dzieckiem i rodziną oraz pozostałej dokumentacji dziecka.

 Ofertę należy:

złożyć osobiście lub listownie w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Prabutach, ul. Łąkowa 24, 82-550 Prabuty z dopiskiem na kopercie: Oferta na stanowisko: MŁODSZY WYCHOWAWCA PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO „CENTRALNA KUŹNIA MŁODYCH” W LASKOWICACH.

lub

przesłać skan oferty (w formacie pdf) na adres e-mailowy: sekretariat@mgops.prabuty.pl.

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.04.2021r. do godz. 15:30.

 

Szczegóły zapytania ofertowego dostępne są w poniższym załączniku.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:M-GOPS Prabuty
Data utworzenia:2021-01-13
Data publikacji:2021-01-13
Osoba sporządzająca dokument:Daniel Szczepański
Osoba wprowadzająca dokument:Daniel Szczepański
Liczba odwiedzin:2125