Informacja o przetrwarzaniu danych osobowych zgodnie z RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 i art. 14 ust. 1 i 2 ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż:

 1. Administratorem zbioru danych, w którym przetwarzane są dane osobowe jest Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej reprezentowany przez Kierownika MGOPS z siedzibą w Prabutach, ul. Łąkowa 24, 82-550 Prabuty.

 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Pana Dariusza Klimowskiego, e- mail: IOD@fioi.org, tel. 552394874, adres Kancelarii IOD: 82-300 Elbląg, ul. Waleriana Łukasińskiego 27A

 3. Administrator przetwarza Pani/ Pana dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym wyłącznie w celu realizowania zadań wynikających z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prabutach.

 4. W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Pani/ Pana dane innym podmiotom (np. sądy, policja, ZUS) lub na podstawie umów powierzenia danych do przetwarzania. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa.

 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z zasadami archiwizacji na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2019 r., poz. 730)

 6. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania. W przypadku niepodania danych osobowych może skutkować odmową realizacji wskazanych wyżej celów.

 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,

 • żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

 • żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,

 • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

 • przenoszenia Pani/Pana danych osobowych.

 1. Ma też Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Organem właściwym dla ww. skargi jest: Urząd Ochrony Danych Osobowych; 00-193 Warszawa; ul. Stawki 2

 2. Osoba której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 3. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane.