Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prabutach

Zapytania ofertowego na usługę transportu (przewóz osób) na dwie jednodniowe wycieczki dla potrzeb realizacji projektu pn.: „Aktywnie w gminie Prabuty” przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prabutach

18 października 2021

ZP.261.26.2021.EFS

ZAPYTANIE OFERTOWE

Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaprasza do składania ofert na usługę
transportu (przewóz osób) na dwie jednodniowe wycieczki dla potrzeb realizacji projektu pn.: „Aktywnie
w gminie Prabuty” przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prabutach

I. Informacje o Zamawiającym:
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prabutach
ul. Łąkowa 24, 82-550 Prabuty
Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami:
Katarzyna Krasińska, e-mail: zamowienia@mgops.prabuty.pl
II. Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z procedurą rozeznania rynku wynikającą z Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
III. Udział środków europejskich:
1. Zamówienie realizowane jest z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
2. Umowa Nr RPPM.06.02.02-22-0002/20-00 o dofinansowanie Projektu pn.: „Aktywnie w Gminie Prabuty”, Oś priorytetowa 6 Integracja, Działanie 6.2. Usługi społeczne, Poddziałanie 6.2.2. Rozwój usług
społecznych.
IV. Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa transportu (przewóz osób) na dwie jednodniowe wycieczki dla potrzeb realizacji projektu pn.: „Aktywnie w gminie Prabuty” przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Prabutach, w tym:

2. I wycieczka: Gdynia, Akwarium Gdyńskie MIR – PIB, al. Jana Pawła II 1, 81-345 Gdynia
a) Termin wycieczki: 04.11.2021 r. (czwartek)
b) Liczba uczestników: 54 osoby (dzieci w wieku od 9 do 15 lat + opiekunowie)
c) Trasa wyjazdu: Prabuty (MGOPS, ul. Łąkowa 24) – Gdynia (Gdyńskie Akwarium, al. Jana Pawła II 1) – Prabuty (MGOPS, ul. Łąkowa 24)
d) Liczba kilometrów: 296 km (Prabuty – Gdynia – Prabuty)
e) Czas wyjazdy: godz. 7:30
f) Czas powrotu: godz. 17:00
3. II wycieczka: Jeleń Resort Spa, Jeleń 66D, 83-123 Jeleń
a) Termin wycieczki: 09.11.2021 r. (wtorek)
a) Liczba uczestników: 54 osoby (osoby dorosłe)
b) Trasa wyjazdu: Prabuty (MGOPS, ul. Łąkowa 24) – Jeleń (Jeleń Resort Spa) – Prabuty (MGOPS, ul. Łąkowa 24)
c) Liczba kilometrów: 72 km (Prabuty – Jeleń – Prabuty)
d) Czas wyjazdy: godz. 9:00
e) Czas powrotu: godz. 16:00

POZOSTAŁE INFORMACJE W ZAŁĄCZNIKACH

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:M-GOPS Prabuty
Data utworzenia:2021-10-18
Data publikacji:2021-10-18
Osoba sporządzająca dokument:Wanda Angielska - Koniszewska
Osoba wprowadzająca dokument:Daniel Szczepański
Liczba odwiedzin:142