Zapytanie ofertowe- Młodszy wychowawca w Centralnej Kuźni Młodych w Trumiejkach, II

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
15 czerwca 2021

Prabuty,15.06.2021 r.

Nr sprawy: ZP.261.24.2021

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

na realizację zamówienia wyłączonego z obowiązku stosowania ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 tejże ustawy, przeprowadzane w oparciu o § 5 Regulaminu udzielania zamówień publicznych przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prabutach na dostawy, usługi i roboty budowlane, których wartość nie przekracza kwoty 130 000 zł

Zapraszam do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na

MŁODSZEGO WYCHOWAWCĘ W PLACÓWCE WSPARCIA DZIENNEGO

CENTRALNA KUŹNIA MŁODYCH” W TRUMIEJKACH

 

I. Dane zamawiającego:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prabutach

ul. Łąkowa 24, 82-550 Prabuty

www.mgops.prabuty.pl

II. Opis przedmiotu zamówienia.

1.Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług o charakterze młodszego wychowawcy w placówce wsparcia dziennego pn.„Centralna Kuźnia Młodych” w Trumiejkach w wymiarze minimum 6 godzin tygodniowo.

Forma współpracy: umowa zlecenia.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Czynności wskazane w pkt 1 będą obejmowały:

 1. prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych z maksymalnie 15 osobową grupą dzieci,

 2. sprawowanie opieki nad procesem wychowania dzieci w placówce,

 3. czuwanie nad realizowaniem przez dzieci obowiązku szkolnego,

 4. organizowanie zajęć tematycznych,

 5. ponoszenie odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci w pomieszczeniach, podczas zabaw ruchowych na zewnątrz budynku oraz podczas wycieczek,

 6. dbanie o zachowanie tajemnicy służbowej i zawodowej w sprawach dotyczących uczestników, znajdujących się w placówce i ich rodzin,

 7. realizowanie działań placówki wsparcia dziennego zgodnie z założeniami realizowanego projektu,

 8. współpraca z rodzicami, opiekunami dzieci, z placówkami oświatowymi i podmiotami leczniczymi,

 9. informowanie rodziców i opiekunów dziecka o jego postępach, trudnościach i problemach,

 10. prowadzenie ewidencji wychowanków, dziennika zajęć, opracowywanie indywidualnego planu pracy z dzieckiem i rodziną oraz pozostałej dokumentacji dziecka.

III. Termin i miejsce realizacji zamówienia:

Wymagany termin realizacji zamówienia: od 01.07.2021 r. do 31.12.2021 r.

Miejsce wykonywania usług: Placówka Wsparcia Dziennego pn. „Centralna Kuźnia Młodych”
w Trumiejkach.

Świadczenie usług wynikające z niniejszego zamówienia nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy, nie istnieją bariery utrudniające wykonywanie pracy.

IV. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia:

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście w siedzibie zamawiającego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prabutach, ul. Łąkowa 24, pok. nr 26 lub telefonicznie pod numerem tel. 55 261 71 28. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest: Maria Sondowska, e-mail: sekretariat@mgops.prabuty.pl,

V. Warunki złożenia oferty:

Wykonawca ubiegający się o realizację zamówienia:

 1. powinien posiadać następujące kwalifikacje:

 1. wykształcenie wyższe:

 • na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą lub

 • na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej

 1. co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe i udokumentowany co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną,

 1. nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona,

 2. wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego,

 3. nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 4. posiada obywatelstwo polskie,

 5. posiada pełną zdolności do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych,

 6. posiada nieposzlakowaną opinię.

VI. Kryteria oceny ofert.

Kryterium oceny ofert: najniższa cena brutto za jedną godzinę usług.

VII. Miejsce, termin i forma składania ofert:

 1. Ofertę należy złożyć według Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego. Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny jednostkowej (brutto). Wartość cenową należy podać w złotych polskich,

 2. Oferta winna być podpisana przez osobę uprawnioną.

 3. Ofertę należy:

złożyć osobiście lub listownie w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Prabutach,
ul. Łąkowa 24, 82-550 Prabuty z dopiskiem na kopercie:
Oferta na stanowisko: MŁODSZY WYCHOWAWCA PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO „CENTRALNA KUŹNIA MŁODYCH” W TRUMIEJKACH.

 1. lub

 2. przesłać skan oferty (w formacie pdf) na adres e-mailowy: sekretariat@mgops.prabuty.pl

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.06.2021r. do godz. 15:00.

 

VIII. Informacje dodatkowe.

 

W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od oferenta wyjaśnień, w szczególności dotyczących złożonych dokumentów.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia w toku oceny ofert wiarygodności przedstawionych przez oferentów dokumentów.

 

Do upływu terminu składania ofert zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści niniejszego zapytania, niezwłocznie powiadamiając o tym oferenta.

 

Zastrzega się możliwość odwołania postępowania bez podania przyczyny lub uznania postępowania za nierozstrzygnięte. Złożonych dokumentów aplikacyjnych Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej nie zwraca.

 

IX. Elementy oferty.

 1. Oferta winna zawierać:

a) cenę za wykonanie usługi w przeliczeniu na 1 godz. (cena brutto wyrażona liczbowo i słownie),

b) CV z informacją o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,

c) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

d) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie,

e) oświadczenie, że kandydat nie był skazany za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwa skarbowe i że nie figuruje w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym;

f) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych;

 1. oświadczenie, że oferent nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest zawieszona ani ograniczona;

 2. oświadczenie, że oferenta nie obciąża obowiązek alimentacyjny wynikający z tytułu egzekucyjnego lub w przypadku, gdy taki obowiązek kandydata obciąża, oświadczenie, iż takowy obowiązek wypełnia.

 3. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 4 pkt 11 i art. 8 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylania dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE 119 z dnia 04.05.2016, str. 1 oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781). Przyjmuję do wiadomości fakt publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych.”

 

Wszystkie dokumenty winny zostać własnoręcznie podpisane przez oferenta, a załączone kopie dokumentów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem własnoręcznym podpisem oferenta.

 

X. Podstawy odrzucenia oferty:

Oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu w przypadku gdy jej treść nie odpowiada treści zaproszenia do składania ofert lub została złożona po wyznaczonym terminie na składanie ofert.

XI. Wybór oferty:

  1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie wysłana drogą mailową do Wykonawców, którzy złożyli oferty.

  2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie podpisze umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiający będzie uprawniony do wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert.

  3. Jeżeli w postępowaniu nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający Wezwie Wykonawców, którzy złożyli oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Oferty dodatkowe, nie będą mogły przedstawiać cen wyższych niż zaproponowane w złożonych ofertach.

XII. Unieważnienie postępowania:

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny, na każdym etapie postępowania, od jego wszczęcia do zawarcia umowy.

2. Informację o unieważnieniu postępowania zamawiający wyśle drogą mailową do Wykonawców, którzy złożyli oferty.

XIII. Obowiązki informacyjne wynikające z RODO:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2, art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej reprezentowany przez Kierownika MGOPS z siedzibą w Prabutach, ul. Łąkowa 24, 82-550 Prabuty.

 

2) Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych Panią Agnieszkę Duch, z którym można skontaktować się za pomocą poczty e-mail pod adresem a.duch@mgops.prabuty.pl lub pisemnie na adres: Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prabutach, ul. Łąkowa 24, 82-550 Prabuty.

 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w celu udzielenia pomocy lub wsparcia na podstawie przepisów prawa niezbędnym do zawarcia umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanym dalej „RODO";

 

4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa tj. inne organy administracji publicznej, organy egzekucyjne;

 

5) Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

 

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu łącznie z okresem archiwizacji określonym w instrukcji kancelaryjnej tut. MGOPS;

 

7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

 

8) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak realizacji celu;

 

9) Administrator danych może pozyskiwać dane od innych podmiotów obowiązanych do udzielenia informacji na wniosek tut. organu.

 

XIV. Załącznik do zaproszenia ofertowego:

 

 1. Załącznik nr 1 do Zaproszenia- Formularz ofertowy

 

 

 

 

Nr sprawy: ZP.261.24.2021 Załącznik Nr 1 do Zaproszenia

 

FORMULARZ OFERTOWY

na realizację zamówienia wyłączonego z obowiązku stosowania ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 tejże ustawy, przeprowadzane w oparciu o § 5 Regulaminu udzielania zamówień publicznych przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prabutach na dostawy, usługi i roboty budowlane, których wartość nie przekracza kwoty 130 000 zł na

 

MŁODSZEGO WYCHOWAWCĘ W PLACÓWCE WSPARCIA DZIENNEGO

CENTRALNA KUŹNIA MŁODYCH” W TRUMIEJKACH

 

 

 1. ZAMAWIAJĄCY:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prabutach

ul. Łąkowa 24

82-550 Prabuty

 

 1. WYKONAWCA:

  Nazwa i adres Wykonawcy

   

  ……………………………………………………………………………………………………………………

   

  ……………………………………………………………………………………………………………………

  Osoba do kontaktów

   

  Telefon

   

  E-mail

   

 2. SKŁADAM OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Zaproszeniu do składania ofert na młodszego wychowawcę w placówce wsparcia dziennego „Centralna Kuźnia Młodych” w Trumiejkach

 3. OFERUJĘ wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę ofertową:

  CENA OFERTOWA BRUTTO

  1 godzinę zegarową

  ………………………………………………………………………PLN

   

  Słownie złotych brutto:………………………………..……..……….………………………………………….

   

  ……………………………………………………………………………………………..…………………PLN

 4. ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ do wykonania zamówienia w terminie: od 01.07.2021 r. do 31 12.2021 r

 5. OŚWIADCZAM, że: posiadam wymagane kwalifikacje do pełnienia obowiązków młodszego wychowawcy w placówce wsparcia dziennego określone w zaproszeniu do składania ofert na w/w stanowisko.

7. ZAŁĄCZNIKAMI DO OFERTY SĄ:

.…………………………………………………….……………………………………………………………………………………………….…..…………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………:..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………:..

 

 

 

 

................................, dnia….................r. ………….…………………………………………………………

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika )

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:M-GOPS Prabuty
Data utworzenia:2021-06-15
Data publikacji:2021-06-15
Osoba sporządzająca dokument:Wanda Angielska - Koniszewska
Osoba wprowadzająca dokument:Daniel Szczepański
Liczba odwiedzin:177