Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prabutach

Zapytanie ofertowe- Młodszy wychowawca w Centralnej Kuźni Młodych w Kleczewie

21 kwietnia 2021

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prabutach zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na MŁODSZEGO WYCHOWAWCĘ W PLACÓWCE WSPARCIA DZIENNEGO „CENTRALNA KUŹNIA MŁODYCH” W KLECZEWIE.

 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług o charakterze młodszego wychowawcy w placówce wsparcia dziennego pn.„Centralna Kuźnia Młodych” w Kleczewie w wymiarze 6 godzin tygodniowo.

 

Forma współpracy: umowa zlecenia.

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

  1. prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych z maksymalnie 15 osobową grupą dzieci,

  2. sprawowanie opieki nad procesem wychowania dzieci w placówce,

  3. czuwanie nad realizowaniem przez dzieci obowiązku szkolnego,

  4. organizowanie zajęć tematycznych,

  5. ponoszenie odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci w pomieszczeniach, podczas zabaw ruchowych na zewnątrz budynku oraz podczas wycieczek,

  6. dbanie o zachowanie tajemnicy służbowej i zawodowej w sprawach dotyczących uczestników, znajdujących się w placówce i ich rodzin,

  7. realizowanie działań placówki wsparcia dziennego zgodnie z założeniami realizowanego projektu,

  8. współpraca z rodzicami, opiekunami dzieci, z placówkami oświatowymi i podmiotami leczniczymi,

  9. informowanie rodziców i opiekunów dziecka o jego postępach, trudnościach i problemach,

  10. 10. prowadzenie ewidencji wychowanków, dziennika zajęć, opracowywanie indywidualnego planu pracy z dzieckiem i rodziną oraz pozostałej dokumentacji dziecka.

 

Ofertę należy:

złożyć osobiście lub listownie w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Prabutach, ul. Łąkowa 24, 82-550 Prabuty z dopiskiem na kopercie: Oferta na stanowisko: MŁODSZY WYCHOWAWCA PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO „CENTRALNA KUŹNIA MŁODYCH” W KLECZWIE.

lub

przesłać skan oferty (w formacie pdf) na adres e-mailowy: sekretariat@mgops.prabuty.pl.

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.04.2021r. do godz. 15:30.

 

Szczegóły zapytania ofertowego dostępne są w poniższym załączniku.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:M-GOPS Prabuty
Data utworzenia:2021-04-21
Data publikacji:2021-04-21
Osoba sporządzająca dokument:Jolanta Dołęgowska
Osoba wprowadzająca dokument:Daniel Szczepański
Liczba odwiedzin:194